A

mm2

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 USE MOULD TYPE CS9
25
35
8mm Ø WEP 090 CS2-C-8SC HCC 001
50 CS2-C-50
70 WEP 115 CS2-C-70
95 CS2-C-95
120 WEP 150 CS2-C-120
150 WEP 200 CS2-C-150
185 WEP 250 CS2-C-185
240 2 x WEP 150 CS2-D-240 HCD 001
"/>
Chi tiết sản phẩm
Thuốc hàn hóa nhiệt

A

mm2

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 USE MOULD TYPE CS9
25
35
8mm Ø WEP 090 CS2-C-8SC HCC 001
50 CS2-C-50
70 WEP 115 CS2-C-70
95 CS2-C-95
120 WEP 150 CS2-C-120
150 WEP 200 CS2-C-150
185 WEP 250 CS2-C-185
240 2 x WEP 150 CS2-D-240 HCD 001
Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website