A

mm x mm

B

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

20 x 3 20 x 3 WEP 045 BB1-C-203203 HCC 001
25 x 3 25 x 3 WEP 065 BB1-C-253253
25 x 4 25 x 4 WEP 090 BB1-C-254254
25 x 6 25 x 6 WEP 115 BB1-C-256256
30 x 2 30 x 2 WEP 065 BB1-C-302302
30 x 3 30 x 3 WEP 090 BB1-C-303303
30 x 4 30 x 4 WEP 115 BB1-C-304304
30 x 5 30 x 5 BB1-C-305305
31 x 3 31 x 3 WEP 090 BB1-C-313313
31 x 6 31 x 6 WEP 150 BB1-C-316316
38 x 3 38 x 3 WEP 115 BB1-C-383383
38 x 5 38 x 5 WEP 150 BB1-C-385385
38 x 6 38 x 6 WEP 200 BB1-C-386386
40 x 3 40 x 3 WEP 115 BB1-C-403403
40 x 4 40 x 4 WEP 150 BB1-C-404404
40 x 5 40 x 5 BB1-C-405405
40 x 6 40 x 6 WEP 200 BB1-C-406406
50 x 3 50 x 3 WEP 090 BB1-C-503503
50 x 4 50 x 4 WEP 150 BB1-C-504504
50 x 5 50 x 5 WEP 200 BB1-C-505505
50 x 6 50 x 6 WEP 250 BB1-C-506506
50 x 8 50 x 8 2 x WEP 150 BB1-D-508508 HCD 001
"/>
Chi tiết sản phẩm
Thuốc hàn hóa nhiệt

A

mm x mm

B

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

20 x 3 20 x 3 WEP 045 BB1-C-203203 HCC 001
25 x 3 25 x 3 WEP 065 BB1-C-253253
25 x 4 25 x 4 WEP 090 BB1-C-254254
25 x 6 25 x 6 WEP 115 BB1-C-256256
30 x 2 30 x 2 WEP 065 BB1-C-302302
30 x 3 30 x 3 WEP 090 BB1-C-303303
30 x 4 30 x 4 WEP 115 BB1-C-304304
30 x 5 30 x 5 BB1-C-305305
31 x 3 31 x 3 WEP 090 BB1-C-313313
31 x 6 31 x 6 WEP 150 BB1-C-316316
38 x 3 38 x 3 WEP 115 BB1-C-383383
38 x 5 38 x 5 WEP 150 BB1-C-385385
38 x 6 38 x 6 WEP 200 BB1-C-386386
40 x 3 40 x 3 WEP 115 BB1-C-403403
40 x 4 40 x 4 WEP 150 BB1-C-404404
40 x 5 40 x 5 BB1-C-405405
40 x 6 40 x 6 WEP 200 BB1-C-406406
50 x 3 50 x 3 WEP 090 BB1-C-503503
50 x 4 50 x 4 WEP 150 BB1-C-504504
50 x 5 50 x 5 WEP 200 BB1-C-505505
50 x 6 50 x 6 WEP 250 BB1-C-506506
50 x 8 50 x 8 2 x WEP 150 BB1-D-508508 HCD 001
Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website