A

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

20 x 3 WEP 045 BB1-C-203 HCC 001
25 x 3 WEP 065 BB1-C-253
25 x 4 WEP 090 BB1-C-254
25 x 6 WEP 150 BB1-C-256
30 x 2 WEP 065 BB1-C-302
30 x 3 WEP 090 BB1-C-303
30 x 4 WEP 115 BB1-C-304
30 x 5 BB1-C-305
31 x 3 WEP 065 BB1-C-313
31 x 6 WEP 115 BB1-C-316
38 x 3 WEP 150 BB1-C-383
38 x 5 BB1-C-385
38 x 6 WEP 200 BB1-C-386
40 x 3 WEP 115 BB1-C-403
40 x 4 WEP 150 BB1-C-404
40 x 5 BB1-C-405
40 x 6 WEP 200 BB1-C-406
50 x 3 WEP 150 BB1-C-503
50 x 4 WEP 200 BB1-C-504
50 x 5 WEP 200 BB1-C-505
50 x 6 WEP 250 BB1-C-506
50 x 8 2 x WEP 150 BB1-D-508 HCD 001

"/>
Chi tiết sản phẩm
Thuốc hàn hóa nhiệt

A

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

20 x 3 WEP 045 BB1-C-203 HCC 001
25 x 3 WEP 065 BB1-C-253
25 x 4 WEP 090 BB1-C-254
25 x 6 WEP 150 BB1-C-256
30 x 2 WEP 065 BB1-C-302
30 x 3 WEP 090 BB1-C-303
30 x 4 WEP 115 BB1-C-304
30 x 5 BB1-C-305
31 x 3 WEP 065 BB1-C-313
31 x 6 WEP 115 BB1-C-316
38 x 3 WEP 150 BB1-C-383
38 x 5 BB1-C-385
38 x 6 WEP 200 BB1-C-386
40 x 3 WEP 115 BB1-C-403
40 x 4 WEP 150 BB1-C-404
40 x 5 BB1-C-405
40 x 6 WEP 200 BB1-C-406
50 x 3 WEP 150 BB1-C-503
50 x 4 WEP 200 BB1-C-504
50 x 5 WEP 200 BB1-C-505
50 x 6 WEP 250 BB1-C-506
50 x 8 2 x WEP 150 BB1-D-508 HCD 001

Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website