A

mm2

B

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 20 x 3 WEP 045 CB5-C-16203 HCC 001
25 x 3 WEP 065 CB5-C-16253
25 20 x 3 WEP 045 CB5-C-25203
25 x 3 WEP 065 CB5-C-25253
35 20 x 3 WEP 045 CB5-C-35203
25 x 3 WEP 065 CB5-C-35253
8mm Ø 20 x 3 CB5-C-8SC203
25 x 3 CB5-C-8SC253
50 20 x 3 CB5-C-50203
25 x 3 CB5-C-50253
70 25 x 3 WEP 090 CB5-C-70253
25 x 4 WEP 115 CB5-C-70254
25 x 6 CB5-C-70256
95 25 x 3 CB5-C-95253
25 x 4 WEP 150 CB5-C-95254
25 x 6 CB5-C-95256
120 25 x 3 CB5-C-120253
25 x 4 CB5-C-120254
25 x 6 CB5-C-120256
30 x 5 WEP 200 CB5-C-120305
150 25 x 6 CB5-C-150256
30 x 5 CB5-C-150305
40 x 5 WEP 250 CB5-C-150405
50 x 3 WEP 200 CB5-C-150503
50 x 4 WEP 250 CB5-C-150504
50 x 6 2 x WEP 150 CB5-D-150506 HCD 001
50 x 8 2 x WEP 200 CB5-D-150508
185 30 x 5 WEP 250 CB5-C-185305 HCC 001
31 x 6 CB5-C-185316
38 x 6 CB5-C-185386
40 x 5 CB5-C-185405
50 x 4 CB5-D-185504 HCD 001
50 x 5 2 x WEP 150 CB5-D-185505
50 x 6 CB5-D-185506
50 x 8 2 x WEP 200 CB5-D-185508
240 50 x 3 2 x WEP 150 CB5-D-240503
50 x 4 CB5-D-240504
50 x 5 CB5-D-240505
50 x 6 2 x WEP 200 CB5-D-240506
300 50 x 6 2 x WEP 250 CB5-D-300506
50 x 8 CB5-D-300508
"/>
Chi tiết sản phẩm
Thuốc hàn hóa nhiệt

A

mm2

B

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 20 x 3 WEP 045 CB5-C-16203 HCC 001
25 x 3 WEP 065 CB5-C-16253
25 20 x 3 WEP 045 CB5-C-25203
25 x 3 WEP 065 CB5-C-25253
35 20 x 3 WEP 045 CB5-C-35203
25 x 3 WEP 065 CB5-C-35253
8mm Ø 20 x 3 CB5-C-8SC203
25 x 3 CB5-C-8SC253
50 20 x 3 CB5-C-50203
25 x 3 CB5-C-50253
70 25 x 3 WEP 090 CB5-C-70253
25 x 4 WEP 115 CB5-C-70254
25 x 6 CB5-C-70256
95 25 x 3 CB5-C-95253
25 x 4 WEP 150 CB5-C-95254
25 x 6 CB5-C-95256
120 25 x 3 CB5-C-120253
25 x 4 CB5-C-120254
25 x 6 CB5-C-120256
30 x 5 WEP 200 CB5-C-120305
150 25 x 6 CB5-C-150256
30 x 5 CB5-C-150305
40 x 5 WEP 250 CB5-C-150405
50 x 3 WEP 200 CB5-C-150503
50 x 4 WEP 250 CB5-C-150504
50 x 6 2 x WEP 150 CB5-D-150506 HCD 001
50 x 8 2 x WEP 200 CB5-D-150508
185 30 x 5 WEP 250 CB5-C-185305 HCC 001
31 x 6 CB5-C-185316
38 x 6 CB5-C-185386
40 x 5 CB5-C-185405
50 x 4 CB5-D-185504 HCD 001
50 x 5 2 x WEP 150 CB5-D-185505
50 x 6 CB5-D-185506
50 x 8 2 x WEP 200 CB5-D-185508
240 50 x 3 2 x WEP 150 CB5-D-240503
50 x 4 CB5-D-240504
50 x 5 CB5-D-240505
50 x 6 2 x WEP 200 CB5-D-240506
300 50 x 6 2 x WEP 250 CB5-D-300506
50 x 8 CB5-D-300508
Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website