A

mm2

B

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 20 x 3 WEP 045 CB1-C-16203 HCC 001
25 x 3 CB1-C-16253
25 20 x 3 CB1-C-25203
25 x 3 CB1-C-25253
35 20 x 3 CB1-C-35203
25 x 3 CB1-C-35253
8mm Ø 20 x 3 CB1-C-8SC203
25 x 3 WEP 065 CB1-C-8SC253
50 20 x 3 WEP 045 CB1-C-50203
25 x 3 WEP 065 CB1-C-50253
70 25 x 3 CB1-C-70253
25 x 4 CB1-C-70254
25 x 6 CB1-C-70256
95 25 x 3 WEP 090 CB1-C-95253
25 x 4 CB1-C-95254
25 x 6 CB1-C-95256
120 25 x 3 CB1-C-120253
25 x 4 CB1-C-120254
25 x 6 CB1-C-120256
30 x 5 WEP 115 CB1-C-120305
150 25 x 6 CB1-C-150256
30 x 5 CB1-C-150305
40 x 5 WEP 150 CB1-C-150405
50 x 3 WEP 115 CB1-C-150503
50 x 4 WEP 150 CB1-C-150504
50 x 6 CB1-C-150506
50 x 8 WEP 200 CB1-C-150508
185 30 x 5 WEP 150 CB1-C-185305
31 x 6 CB1-C-185316
38 x 6 CB1-C-185386
40 x 5 CB1-C-185405
50 x 4 WEP 200 CB1-D-185504 HCD 001
50 x 5 CB1-D-185505
50 x 6 CB1-D-185506
50 x 8 WEP 250 CB1-D-185508
240 50 x 3 WEP 200 CB1-D-240503
50 x 4 CB1-D-240504
50 x 5 CB1-D-240505
50 x 6 2 x WEP 150 CB1-D-240506
300 50 x 6 CB1-D-300506
50 x 8 2 x WEP 200 CB1-D-300508
"/>
Chi tiết sản phẩm
Thuốc hàn hóa nhiệt

A

mm2

B

mm x mm

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 20 x 3 WEP 045 CB1-C-16203 HCC 001
25 x 3 CB1-C-16253
25 20 x 3 CB1-C-25203
25 x 3 CB1-C-25253
35 20 x 3 CB1-C-35203
25 x 3 CB1-C-35253
8mm Ø 20 x 3 CB1-C-8SC203
25 x 3 WEP 065 CB1-C-8SC253
50 20 x 3 WEP 045 CB1-C-50203
25 x 3 WEP 065 CB1-C-50253
70 25 x 3 CB1-C-70253
25 x 4 CB1-C-70254
25 x 6 CB1-C-70256
95 25 x 3 WEP 090 CB1-C-95253
25 x 4 CB1-C-95254
25 x 6 CB1-C-95256
120 25 x 3 CB1-C-120253
25 x 4 CB1-C-120254
25 x 6 CB1-C-120256
30 x 5 WEP 115 CB1-C-120305
150 25 x 6 CB1-C-150256
30 x 5 CB1-C-150305
40 x 5 WEP 150 CB1-C-150405
50 x 3 WEP 115 CB1-C-150503
50 x 4 WEP 150 CB1-C-150504
50 x 6 CB1-C-150506
50 x 8 WEP 200 CB1-C-150508
185 30 x 5 WEP 150 CB1-C-185305
31 x 6 CB1-C-185316
38 x 6 CB1-C-185386
40 x 5 CB1-C-185405
50 x 4 WEP 200 CB1-D-185504 HCD 001
50 x 5 CB1-D-185505
50 x 6 CB1-D-185506
50 x 8 WEP 250 CB1-D-185508
240 50 x 3 WEP 200 CB1-D-240503
50 x 4 CB1-D-240504
50 x 5 CB1-D-240505
50 x 6 2 x WEP 150 CB1-D-240506
300 50 x 6 CB1-D-300506
50 x 8 2 x WEP 200 CB1-D-300508
Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website