A

mm2

B

mm2

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 16 WEP 045 CC4-C-1616 HCC 001
25 25 CC4-C-2525
35 25 WEP 065 CC4-C-3525
35 CC4-C-3535
8mm Ø 8mm Ø WEP 090 CC4-C-88SC
50 25 CC4-C-5025
35 CC4-C-5035
50 CC4-C-5050
70 25 WEP 115 CC4-C-7025
35 CC4-C-7035
50 CC4-C-7050
70 CC4-C-7070
95 35 CC4-C-9535
50 CC4-C-9550
70 WEP150 CC4-C-9570
95 CC4-C-9595
120 35 WEP 115 CC4-C-12035
50 WEP 150 CC4-C-12050
70 CC4-C-12070
95 WEP 200 CC4-C-12095
120 CC4-C-120120
150 50 WEP 150 CC4-C-15050
70 CC4-C-15070
95 WEP 200 CC4-C-15095
120 WEP 250 CC4-C-150120
150 CC4-C-150150
185 70 WEP 200 CC4-C-18570
95 CC4-C-18595
120 WEP 250 CC4-C-185120
150 CC4-C-185150
185 2 x WEP 150 CC4-D-185185 HCD 001
240 95 CC4-D-24095
120 CC4-D-240120
150 2 x WEP 200 CC4-D-240150
185 CC4-D-240185
240 2 x WEP 250 CC4-D-240240
300 120 2 x WEP 200 CC4-D-300120
150 2 x WEP 250 CC4-D-300150
185 CC4-D-300185
240 3  x WEP 200 CC4-D-300240
300 CC4-D-300300
CC4 - Cable to Cable
"/>
Chi tiết sản phẩm
Thuốc hàn hóa nhiệt

A

mm2

B

mm2

Weld

Powder

Mould

Handle

Clamp

16 16 WEP 045 CC4-C-1616 HCC 001
25 25 CC4-C-2525
35 25 WEP 065 CC4-C-3525
35 CC4-C-3535
8mm Ø 8mm Ø WEP 090 CC4-C-88SC
50 25 CC4-C-5025
35 CC4-C-5035
50 CC4-C-5050
70 25 WEP 115 CC4-C-7025
35 CC4-C-7035
50 CC4-C-7050
70 CC4-C-7070
95 35 CC4-C-9535
50 CC4-C-9550
70 WEP150 CC4-C-9570
95 CC4-C-9595
120 35 WEP 115 CC4-C-12035
50 WEP 150 CC4-C-12050
70 CC4-C-12070
95 WEP 200 CC4-C-12095
120 CC4-C-120120
150 50 WEP 150 CC4-C-15050
70 CC4-C-15070
95 WEP 200 CC4-C-15095
120 WEP 250 CC4-C-150120
150 CC4-C-150150
185 70 WEP 200 CC4-C-18570
95 CC4-C-18595
120 WEP 250 CC4-C-185120
150 CC4-C-185150
185 2 x WEP 150 CC4-D-185185 HCD 001
240 95 CC4-D-24095
120 CC4-D-240120
150 2 x WEP 200 CC4-D-240150
185 CC4-D-240185
240 2 x WEP 250 CC4-D-240240
300 120 2 x WEP 200 CC4-D-300120
150 2 x WEP 250 CC4-D-300150
185 CC4-D-300185
240 3  x WEP 200 CC4-D-300240
300 CC4-D-300300
CC4 - Cable to Cable
Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website